I. Política de privacitat i protecció de dades

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, Associació València – l’Eixample (d’ara en avant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

Adreça: c/ Borriana 39, baix, 46005 – València
Telèfon de contacte: 96 333 48 77
Email de contacte: leixample@fevated.org

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per Associació València – l’Eixample, mitjançant els formularis estesos en les seues pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre Associació València – l’Eixample i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que aquest emplene, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que siga aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seues finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establides en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeta la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garantisca la seua seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Associació València – l’Eixample són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Associació València – l’Eixample es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari dega o puga facilitar les seues dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells siga obligatòria pel fet que els mateixos siguen imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptats i gestionats per Associació València – l’Eixample amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre el Lloc web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que aquest últim emplene o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Associació València – l’Eixample, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades per a adequar el Contingut oferit a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que l’Usuari sol·licite la seua supressió.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals

Associació València – l’Eixample es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garantisca la seguretat de les dades de caràcter personal i s’evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que Associació València – l’Eixample no pot garantir la inexpugabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedisquen de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocórrega una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar d’i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faça accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Associació València – l’Eixample i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtindre confirmació de si Associació València – l’Eixample està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que Associació València – l’Eixample haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtindre la supressió de les seues dades personals quan aquests ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compte amb una altra base legal; l’Usuari s’opose al tractament i no existisca un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari el necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’haja oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aqueix altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de Associació València – l’Eixample.
Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://aulesleixample.es”, especificant:

  • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mig vàlid en dret que acredite la identitat.
  • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Tot document que acredite la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: c/ Borriana 39, baix, 46005 – València
Correu electrònic: leixample@fevated.org

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Associació València – l’Eixample, i que per tant no són operats per Associació València – l’Eixample. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari considere que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seues dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari haja llegit i estiga conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepte el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament puga procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.

Associació València – l’Eixample es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

III. Cookies

Utilitzem cookies per a facilitar l’ús de la nostra pàgina web. Les cookies són xicotets fitxers d’informació que ens permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web, i d’aquesta manera poder millorar conseqüentment el procés de navegació.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal, ni cap mena d’informació que puga identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, per favor configure el seu navegador d’Internet perquè les esborre del disc dur del seu ordinador, les bloquege o li avise en cas d’instal·lació d’aquestes. Per a continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement continue en la pàgina web.

Cookies utilitzades

Cookies tècniques

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de Navegació

Aquestes cookies recullen informació sobre l’ús que les visites fan de la web, per exemple, pàgines vistes, errors de càrrega… que ens permeten analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la i ajustar-la a les preferències dels nostres visitants. És informació genèrica i anònima, on no s’inclouen dades personals, ni es recull informació que identifique als visitants; sent l’objectiu últim millorar el funcionament de la web. En visitar la nostra pàgina web, accepta la instal·lació d’aquestes cookies en el seu dispositiu.

Per a l’anàlisi estadística de la utilització de la nostra web pels seus usuaris, utilitzem principalment l’eina Google Analytics proveïda per Google, Inc., companyia de dret estatunidenc. Per a més informació sobre el funcionament de l’eina Google Analytics, els usuaris poden consultar la política de privacitat elaborada per Google disponible en el següent enllaç: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Cookies de xarxes socials

Algunes cookies són ateses per un servei extern quan s’utilitza una pàgina del nostre lloc, conegut com a cookies ‘tercers’. Per exemple, en una sèrie de pàgines que utilitzem plugins o mitjans incorporat aqueixos vídeos com YouTube. Aquestes cookies són específiques del domini del lloc de tercers. Les dades emmagatzemades en ells es poden veure i gestionats pel tercer, no per nosaltres.

Encara que podem controlar si utilitzem els serveis de tercers dins dels nostres llocs web no tenim control sobre aquestes cookies. No sempre és possible identificar amb precisió la informació emmagatzemada en cada cookie.

Aquestes cookies li permeten subscriure’s a Associació València – l’Eixample,  en els canals de xarxes socials a través de Facebook. Aquestes cookies rastregen l’eficàcia de registre mitjançant el registre de com l’usuari va arribar a Facebook i s’estableixen quan el navegador o bé no és un usuari de Facebook o no ha iniciat sessió en Facebook.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquesta web, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conéixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Lloc web.

Pot vosté permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.