Tal com estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’ASSOCIACIÓ VALÈNCIA-L’EIXAMPLE – Aules de 3a Edat informa que, sent persona física, les seves dades seran incorporades a fitxers automatitzats i no automatitzats, degudament inscrits en el Registre de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats, assistència als associats, inscripció en cursos i tallers, així com l’enviament de comunicacions informatives, esdeveniments, notícies o altres serveis relacionats.

VALÈNCIA-L’EIXAMPLE com a titular i responsable dels fitxers, es compromet a guardar el màxim secret i confidencialitat de les dades a les quals, per la naturalesa dels serveis prestats, puguin tenir accés. Es prendran totes les mesures necessàries per evitar la seva pèrdua o accés no autoritzat.

L’associat coneix i consent expressament el tractament de les dades facilitades. S’informa que ha de respondre a les preguntes plantejades amb dades precises, veraces i completes. En el cas de no fer-ho o no comunicar les dades necessàries per a la prestació del servei, VALÈNCIAL’EIXAMPLE no podrà realitzar-lo. Així mateix, l’Associat serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a VALÈNCIA-L’EIXAMPLE o a qualsevol tercer com a conseqüència de facilitar dades falses o inexactes.

L’Associat consent expressament que les fotos en què aparegui per la seva participació en les activitats realitzades a l’associació puguin ser publicades a la pàgina web, xarxes socias.

VALÈNCIA-L’EIXAMPLE no cedirà a tercers les dades del titular sense el seu consentiment exprés. Les dades podran ser comunicades a aquells professionals o organitzacions que, per la naturalesa de les activitats de VALÈNCIA-L’EIXAMPLE, fossin necessàries per a una correcta prestació d’aquestes.

VALÈNCIA-L’EIXAMPLE es compromet al compliment del 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 de Mesures de Seguretat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Ley VALENCIA-L’EIXAMPLE, Carrer Borriana Nº 39 baixos, 46005 de València. O al correu electrònic de leixample@fevated.org.

VALÈNCIA-L’EIXAMPLE es reserva el dret a modificar la seva política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, i haurà d’informar al client d’aquests canvis. Les obligacions de confidencialitat establertes tindran una durada indefinida.